Logo UNPAD

LOPIAN - PDP-BS UNPAD

Kebudayaan Sunda memiliki arsip-arsip penting yang terkandung dalam média cetak, buku-buku, rekaman audio, dan dokumén lainnya, sebagai hasil kréasi masyarakat Sunda sejak berabad-abad silam. Sebagian dari arsip tersebut—dan umumnya dalam bentuk kertas, kini menuju kepunahan dimakan usia atau hilang tak karuan.

Tulisan Terbaru

Selengkapnya...

Harti jeung Eusi Ngaruat

Elan Surawisastra 02 Mei 2021 13:51

Saupama urang geus mampuh ngawengku sagala aturan nu aya dina pangruwatan, pinasti urang salamet lahir batin. Hal ieu geus tétéla ngaruat téh hasil kaluhuran seni budaya karuhun urang.
Selengkapnya...

Sakola Pikeun Puseur Kasenian

Ganjar Kurnia 15 April 2021 04:37

Idéalna, masarakat pisan nu mibanda tanggung jawab kana hirup jeung mekarna kasenian téh. Tapi, naha masarakat bisa diandelkeun? Bisa ogé. Pangpangna lamun éta kasenian raket patalina jeung kahirupan sapopoé masarakat.
Selengkapnya...

Digitalisasi jeung Restorasi Naskah Kuno di Museum Sribaduga

Lopian 15 April 2021 04:30

Dina raraga nyalametkeun naskah kuno, Museum Sribaduga nyieun program anu disebut digitalisasi naskah kuno.
Selengkapnya...

Nénéng Dinar, Ngalalakon dina Tembang Sunda

Lopian 15 April 2021 04:21

Bakat Nénéng kana nembang Sunda ngocor ti sepuhna, Hj. Ruminda sareng H. Muhammad Ruhiat, anu mikaresep kana tembang Sunda. Tatapakanana tina kakawihan. Keur sakolana, mindeng jadi juara ngawih.
Selengkapnya...

Djudju Djuhari jeung Hariring Kuring

Lopian 15 April 2021 04:15

Djudju Juhari lahir di garut, 6 Juni 1924. Ti saprak sakola di HIS, anjeunna geus remen nyipta lagu. Nepi ka kiwari, kurang leuwih 300 lagu ciptaanana. Padahan anjeun teu kungsi diajar musik kalayan formal, ukur diajar ku sorangan (otodidak).
Selengkapnya...

Tarékah Ngawanohkeun Karya Sastra Sunda ka Para Rumaja

Taufik Ampera 15 April 2021 03:38

Program panalungtikan ékspériméntal téks sastra mangrupa program nu réa nawarkeun hal-hal nu anyar pikeun ulikan sastra Sunda.
Selengkapnya...

Rumpaka Lalaguan Barudak dina Karawitan Sunda

Nano S. 15 April 2021 03:26

Dina karawitan Sunda nu disebut lagu barudak téh nyaéta: lagu anu ngahudang gambaran tingkah paripolah, sikep, budi pekerti, jeung daya sawang barudak, nu mélodina luyu jeung jiwana, sarta tingkat umurna.